tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Hrvatski Sabor je na sjednici 15.07.2013. godine usvojio Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom Republike Hrvatske (dalje u tekstu: "Zakon") koji je stupio na snagu 30.07.2013.

Zakon propisuje gašenje Agencije za upravljanje državnom imovinom te prenosi njene ovlasti na sljedeća tijela:

 • Državni ured za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: "Državni ured") kao središnje tijelo upravljanja i raspolaganja državnom imovinom koji stječe ovlasti upravljanja i raspolaganja nekretninama i udjelima u strateškim trgovačkim društvima (takvih društva je trenutno oko 55)
 • Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: "Centar") koji kao novo tijelo dobiva ovlasti upravljanja manjinskim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu proglašena društvima od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku (takvih društva je trenutno preko 500)

S ciljem boljeg nadzora upravljanja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH, Vlada RH imenuje Povjerenstvo Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "Povjerenstvo") s ovlastima razmatranja izvještaja, planova i restrukturiranja trgovačkih društava te predlaganja članova uprava i nadzornih odbora istih.

Jedan od ciljeva Zakona jest i uspostaviti što učinkovitiji sustav radi provođenja Strategije upravljanja državnom imovinom što uključuje i prodaju brojnih manjinskih udjela državne imovine rasute po raznim državnim resorima, s namjerom privatizacije za državu neisplativih udjela.

S tim u vezi Zakonom se posebno propisuju načini upravljanja i raspolaganja državnom imovinom u obliku nekretnina te dionica i poslovnih udjela.

1. Osnovni načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske su:

a) javnim nadmetanjem i javnim prikupljanjem ponuda

U javnom pozivu za javno nadmetanje, odnosno javno prikupljanje objavljuju se pravila i uvjeti koje ponuditelji moraju ispuniti, kao i rok za podnošenje prijave odnosno ponude od 60 dana od objave poziva. Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, s kojim predstojnik Državnog ureda sklapa kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od pribavljanja pozitivnog mišljenja nadležnog državnog odvjetništva. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

b) iznimno, bez javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda

Taj se postupak primjenjuje kad vlasništvo nad nekretninama kojima upravlja Državni ured stječu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana odnosno ako je riječ o nekretnini na kojoj se realizira investicijski projekt proglašen od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku.

c) darovanjem

Nekretnine u državnom vlasništvu mogu se darovati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima čiji je Republika Hrvatska jedini osnivač i vlasnik te ustanovama čiji je jedan od osnivača Republika Hrvatska. Predmetne nekretnine se daruju u svrhu: (i) ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona i drugih sličnih projekata, (ii) ostvarenja projekata koji su od općeg javnog ili socijalnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, sportskih objekata, (iii) izvršenja obveza Republike Hrvatske. Nekretnine se mogu darovati i drugim fizičkim ili pravnim osobama ako Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva posebnom odlukom utvrdi da je to u interesu Republike Hrvatske, a osobito ako se predmetnim darovanjem potiče gospodarski napredak.

d) osnivanjem prava građenja

Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu RH osniva se radi izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Ugovor o osnivanju prava građenja će biti sklopljen s investitorom koji da najpovoljniju ponudu i bude izabran na natječaju koji je za tu svrhu raspisalo nadležno tijelo.

2. Načini raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske kojima raspolaže Centar su:

a) Prodaja dionica:

 • javnom ponudom - provodi se kao javni poziv na kupnju, upućen neodređenom ili određenom krugu osoba, prema unaprijed objavljenim uvjetima, u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala
 • javnim nadmetanjem - prodaju se dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio manji od 50%, a mogu se prodavati i dionice koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio iznad 50%, a ta društva imaju temeljni kapital manji od 750.000,00 kuna
 • javnim prikupljanjem ponuda - prodaju se dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 50%, odnosno manji od 50% ukoliko se radi o društvu od posebnog i strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
 • prodajom na uređenom tržištu kapitala - prodaju se dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio manji od 50%
 • neposrednom prodajom - organizira se samo u slučaju kada u postupku javnog nadmetanja i postupku javnog prikupljanja ponuda Centar nije zaprimio niti jedno pismo interesa na tri uzastopno objavljena javna poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica nekog trgovačkog društva

b) Prodaja poslovnih udjela:

 • javnim nadmetanjem - prodaju se poslovni udjeli trgovačkih društava koji u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio manji od 50% ili veći od 50%, u slučaju da temeljni kapital društva iznosi do 750.000,00 kuna
 • javnim prikupljanjem ponuda - prodaju se poslovni udjeli trgovačkih društava koji u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 50%, a čiji temeljni kapital prelazi iznos od 750.000,00 kuna, odnosno manji od 50% ukoliko se radi o društvima od posebnog i strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
 • dokapitalizacijom trgovačkog društva - na temelju objavljenog javnog poziva za dokapitalizaciju
 • neposrednom prodajom - organizira se samo u slučaju kada u postupku javnog nadmetanja i postupku javnog prikupljanja ponuda Centar nije zaprimio niti jedno pismo interesa na tri uzastopno objavljena javna poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela nekog trgovačkog društva

Zakon je uredio cjelokupni pravni okvir za uspostavu Središnjeg registra državne imovine koji obuhvaća najširi mogući broj oblika imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, kao što su između ostalog: šume, poljoprivredna zemljišta, rudna blaga, ceste i autoceste, željezničke pruge, zgrade Hrvatskog Sabora, Vlade, sudova, sportski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske itd.

Glavni cilj donošenja ovog Zakona jeste osigurati efikasnije i transparentnije korištenje državne imovine, s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi. Hoće li ovaj noviji sustav upravljanja i raspolaganja državnom imovinom donijeti očekivane rezultate, pokazat će vrijeme.

30.12.2013. u 8:30

Ostale novosti

Novi zakonodavni okvir za ovrhu
20.10.2012. u 11:30