tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Zakon o strateškim investicijskim projektima

Dugo vremena očekivani, ali i dugo debatirani Zakon o strateškim investicijskim projektima konačno je donesen krajem listopada 2013. godine te je ubrzo stupio na snagu. Zakon sadrži niz olakšica za investitore takozvanih strateških projekata Republike Hrvatske.

Strateški projekti mogu biti privatni investicijski projekti, javni investicijski projekti ili javno-privatni investicijski projekti iz područja gospodarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnog gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuju građenje građevina. Određeni projekt dobiva status strateškog projekta ako ga takvim proglasi Vlada Republike Hrvatske.

Strateški projekti moraju udovoljavati određenim uvjetima koji su propisani zakonom. Ti uvjeti su sljedeći: (i) projekt mora biti u skladu s dokumentima prostornog uređenja te (ii) ukupni kapitalni troškovi ulaganja moraju biti jednaki ili veći od 150 milijuna kuna; ili (iii) projekt ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa EU, a ukupni kapitalni troškovi projekta su jednaki ili veći od 75 milijuna kuna; ili (iv) projekt se ostvaruje na potpomognutim područjima, tj. na područjima jedinica lokalne samouprave određenih sukladno propisima kojima se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ukupni kapitalni troškovi ulaganja jednaki su ili veći od 20 milijuna kuna; ili (v) projekt se ostvaruje na otocima, a ukupni kapitalni troškovi ulaganja na otocima jednaki su ili veći od 20 milijuna kuna; ili (vi) projekt spada u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, a ukupni kapitalni troškovi ulaganja jednaki su ili veći od 20 milijuna kuna.

Kako bi se određeni projekt proglasio strateškim projektom, zainteresirani investitor treba prijaviti projekt ministarstvu gospodarstva. Međutim, s ciljem privlačenja investicija, Vlada Republike Hrvatske, putem ministarstva gospodarstva, može uputiti i javni poziv investitorima za ulaganje u određeni strateški projekt.

U prijavi projekta zainteresirani investitor treba navesti detaljan opis i objašnjenje projekta te dostaviti dokumente na temelju kojih može dokazati da projekt udovoljava zakonskim uvjetima, kao i druge dokumente propisane zakonom.

Postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata je sljedeći:

  • Procjenu i prijedlog da se neki projekt proglasi strateškim obavlja Povjerenstvo koje osniva Vlada Republike Hrvatske.
  • Na prijedlog Povjerenstva, Vlada donosi odluku o proglašenju strateškog projekta te se ta odluka objavljuje u "Narodnim novinama".
  • U roku od 30 dana od objave odluke o proglašenju strateškog projekta, ministar gospodarstva sklapa s privatnim investitorom sporazum o pripremi i provedbi projekta. Taj sporazum uređuje pitanja tehničke pripreme projekta, dinamike izvršenja pojedinih obveza, jamstva investitora i druga pitanja relevantna za projekt.
  • Svi postupci vezani uz pripremu i provedbu strateškog projekta, uključujući i obradu uredno podnesenih zahtjeva investitora, smatraju se hitnima. Zakon propisuje kratke rokove u kojima nadležna tijela trebaju donijeti određene odluke, mišljenja odnosno upravne akte koji su potrebni u provođenju projekta.

Zakon omogućuje i posebne olakšice za strateške projekte u pitanjima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Te olakšice, između ostaloga, uključuju prodaju tih nekretnina bez javnog nadmetanja, po tržišnoj vrijednosti prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka kao i izdvajanje šuma iz šumskog fonda i prodaju tih šuma ili osnivanje prava građenja na njima.

Nadamo se da će ovaj zakon, ako se bude učinkovito primjenjivao od strane nadležnih tijela, ali i zainteresiranih investitora, značajno pridonijeti poboljšanju investicijske klime u Hrvatskoj i privlačenju investicija toliko potrebnih hrvatskom gospodarstvu.

11.12.2013. u 8:30

Ostale novosti

Novi zakonodavni okvir za ovrhu
20.10.2012. u 11:30