tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Sabor je na sjednici 15.07.2013 donio Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) (dalje u tekstu: "Zakon"), koji je stupio na snagu 23.07.2013. godine.

Zakonom je propisan i uređen sustav i odgovornosti u gospodarenju otpadom, a posebice komunalnim otpadom kroz obveze jedinica lokalne uprave i samouprave te, između ostalog, sustav sakupljanja posebnih kategorija otpada i prekogranični promet otpadom.

Radi ostvarivanja cilja ovog Zakona, najveće dužnosti i odgovornosti imaju jedinice lokalne samouprave. One imaju dužnosti osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada postavljanjem reciklažnih dvorišta, donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom za tu jedinicu lokalne samouprave, kao i provođenje izobrazno-informativne aktivnosti.

Prikupljanje komunalnog otpada

Najvažnija djelatnost koju je jedinica lokalne samouprave dužna osigurati jest javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja je do sad bila uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Ona podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za njegovu obradu.

Tu uslugu mogu obavljati:

 1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave
 2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
 3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji do 10 godina

Pri tome, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga koja sadrži:

 1. kriterij obračuna količine otpada
 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 5. opće uvjete ugovora s korisnicima usluge

Da bi obavljao navedenu uslugu, davatelj usluge je dužan:

 1. udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja
 2. predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu
 3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom
 4. raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova

Naknadu za odlaganje otpada za pojedinog korisnika usluge određuje davatelj usluge. Naknada se određuje razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu se za kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju uzima masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Sakupljanje i obrada posebnih kategorija otpada

Nadalje, Zakonom je uspostavljen sustav sakupljanja i obrade posebne kategorije otpada kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: "Fond"). Među najvažnijim kategorijama su:

 • biootpad
 • motorno ulje
 • građevinski otpad (koji sadrži azbest)
 • otpadna vozila
 • otpadne baterije i akumulatori
 • otpadni elektronički i elektronski uređaji
 • otpadna ambalaža

Sakupljanje otpada

Fond izrađuje prijedlog područja sakupljanja određenog otpada posebne kategorije, na temelju kojega nadležni ministar donosi odluku o područjima sakupljanja određenog otpada. Nakon toga, Fond objavljuje javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada. Uz navedeni program, prilažu se: (i) dozvola za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada, (ii) izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra, (iii) operativni program rada, (iv) elaborat te (v) dokazi o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

 • raspolaganje potrebnim brojem i stručnim profilom radnika za ostvarenje operativnog programa rada
 • raspolaganje potrebnim financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje operativnog programa rada
 • raspolaganje skladišnim prostorom, radnicima, prijevoznim sredstvima i potrebnom dodatnom opremom kojom se osigurava sakupljanje i prijevoz sakupljenog otpada od proizvođača do skladišta
 • ponuđeni iznos troškova za obavljanje djelatnosti sakupljanja određene posebne kategorije otpada

Odabire se najpovoljniji ponuditelj, a obavljanje usluge može se povjeriti na rok do 5 godina.

Obrada otpada

Osoba koja namjerava sklopiti ugovor s Fondom za obavljanje usluge obrade otpada određene posebne kategorije otpada dužna je pribaviti ovlaštenje Ministarstva koje raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja.

Ovlaštenje se daje na rok od 10 godina, a izdaje se osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da raspolaže s postrojenjem i opremom koja ispunjava odgovarajuće tehničko-tehnološke uvjete za obradu i zbrinjavanje otpada
 2. da postrojenje i oprema može obraditi otpad u količini za koju se pretpostavlja da će nastati na području Republike Hrvatske prema raspoloživim službenim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine
 3. da posjeduje godišnji operativni program rada
 4. da raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje godišnjeg operativnog programa rada

Gospodarenje otpadom

Od djelatnosti gospodarenja otpadom, Zakon propisuje sljedeće:

 1. djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada, te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada
 2. djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevoza otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu
 3. postupak skladištenja vlastitog proizvodnog otpada ili energetske oporabe određenog vlastitog neopasnog otpada

Za obavljanje djelatnosti pod točkom 1., pravna i fizička osoba - obrtnik dužna je ishoditi odgovarajuću dozvolu, dok za ostale djelatnosti potrebno je upisati se u određeni očevidnik koji se vodi pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Dozvolom za gospodarenje otpadom utvrđuje se:

 1. da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje djelatnosti za koju traži dozvolu
 2. da raspolaže građevinom za koju je izdan akt kojim se dozvoljava njena uporaba
 3. da zapošljava osobe koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisom
 4. da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu s ovim Zakonom
 5. da je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš
 6. da raspolaže osiguranjem od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom
 7. usklađenost zahtjeva s odredbama Plana gospodarenja otpadom RH kojeg donosi Vlada RH

Radi obavljanje pokusnog rada prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, na zahtjev pravne ili fizičke osobe - obrtnika nadležno tijelo može izdati i privremenu dozvolu.

Prekogranični promet otpadom

S obzirom na ulazak u EU, a i globalizaciju općenito, vrlo je važno bilo urediti i prekogranični promet otpadom na koji se primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada.

Tako se zabranjuje uvoz opasnog otpada i miješanog komunalnog otpada radi korištenja u energetske svrhe. Također, želi se bolje nadzirati uvoz/izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku te se propisuje obveza njegovog upisivanja u odgovarajuće očevidnike, uz prilaganje: (i) dokaza o registraciji za odgovarajuću trgovačku djelatnost, (ii) popisa vrsta otpada za koje se traži upis u očevidnik prema ključnim brojevima otpada sukladno Europskom katalogu otpada i oznakama otpada, (iii) za uvoznika otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za oporabu otpada kojeg želi uvoziti ako je oporabitelj ili dokaz o statusu trgovca, odnosno posrednika, (iv) za izvoznika otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za sakupljanje otpada kojeg želi izvoziti ili da je proizvođač otpada, trgovac ili posrednik.

Uvoznici/izvoznici otpada koji podliježe notifikacijskom postupku, moraju pisanim zahtjevom ishoditi odobrenje ministarstva radi prekograničnog prometa otpada, a pri tome će uz obavijest o prekograničnom prometu otpada - notifikaciju morati priložiti i sve ugovore s primateljem, odnosno oporabiteljem otpada, jamstva banaka za pokriće štete i pošiljaka kao i rute transporta otpada. Nakon odobrenja, podnositelj obavijesti je dužan svaku otpremu pošiljke otpada najaviti nadležnim tijelima država polazišta, provoza i odredišta tri radna dana prije otpreme pošiljke putem faksimila ili elektroničke pošte.

Uz upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Zakona, postoji i informacijski sustav gospodarenja otpadom kao vrsta nadzora provedbe i upravljanja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske. Pri tom sustavu vode se razne aplikacije poput one za rad registra gospodarenja posebnom kategorijom otpada, za prekogranični promet otpadom, a sadrži i elektronički očevidnik nastanka i tijeka otpada (e-onto).

Zakonom se želi uspostaviti visoki standard zbrinjavanja otpada jednak onome u EU, s velikim obvezama jedinica lokalnih samouprava. Kako će uspješna provedba ovog sustava zahtijevati i izdvajanje većih novčanih sredstava iz jedinica lokalne samouprave, a s obzirom na lošu financijsku situaciju u većini lokalnih samouprava, nadamo se da će čelnici istih znati privući potrebni kapital od zainteresiranih investitora.

11.12.2013. u 8:00

Ostale novosti

Novi zakonodavni okvir za ovrhu
20.10.2012. u 11:30