tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Izmjene zakona o trgovačkim društvima – od 18.10.2012. moguće osnivanje trgovačkog društva s temeljnim kapitalom od tek 10 kuna

Dana 18. listopada 2012. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/12) koje je Sabor donio 21. rujna 2012.

Najveća novost zakonskih izmjena je omogućavanje osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Značajno sniženje minimalnog temeljnog kapitala, te brži, jednostavniji i jeftiniji postupak osnivanja osnovne su prednosti ovog oblika društva, uvedene s ciljem da se što širem krugu stanovništva omogući osnivanje trgovačkog društva i obavljanje poduzetničke djelatnosti, te na taj način smanji obavljanje neregistrirane djelatnosti. Osim toga, s obzirom da nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji trgovačka društva osnovana na području EU mogu slobodno djelovati u RH i bez osnivanja posebne ustrojstvene jedinice, uvođenje ovakvog oblika društva trebalo bi smanjiti migraciju hrvatskih poduzetnika u druge EU članice.

Jednostavno d.o.o. po svojim je obilježjima društvo s ograničenom odgovornošću s određenim specifičnim zakonom propisanim obilježjima.

Tako minimalni temeljni kapital jednostavnog d.o.o. iznosi tek 10,00 kuna, za razliku od običnog d.o.o. gdje isti iznosi 20.000,00 kuna. Najniži nominalni iznos poslovnog udjela u j.d.o.o. iznosi 1,00 kunu. Ulozi za preuzete poslovne udjele mogu se uplatiti jedino u novcu, a društvo se može upisati u sudski registar tek nakon što su potpuno uplaćeni ulozi za sve poslovne udjele.

Osnivanje društva značajno je pojednostavljeno i ubrzano korištenjem propisanih obrazaca zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, čime su ujedno smanjeni i troškovi osnivanja.

Zakonom je ograničen broj članova društva i članova uprave, tako da jednostavno d.o.o. može imati maksimalno tri člana društva te samo jednog člana uprave (direktora).

Društvo mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti četvrtinu dobiti iskazanu u godišnjim financijskim izvješćima umanjenu za gubitke iz prošle godine. Zakonske rezerve mogu se koristiti samo za zakonom propisane svrhe, odnosno za povećanje temeljenog kapitala, te pokriće gubitaka tekuće i prethodne godine. Ove obveze prestaju ako društvo poveća svoj temeljni kapital na minimalno 20.000,00 kuna. U tom slučaju gubi se svojstvo jednostavnog d.o.o. i počinju se primjenjivati pravila društva s ograničenom odgovornošću. Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, mora se odmah sazvati skupština društva.

Ostale važnije izmjene odnose se na usklađivanje s EU Direktivama 2009/109/EZ i 2007/36/EZ, odnosno olakšavanje zahtjeva za izvještavanjem i dokumentiranjem u slučaju spajanja, pripajanja i podjele društava, te povećanje prava malih dioničara u pogledu obaviještenosti i prijedloga za dopunama dnevnog reda skupštine.

Osim toga, olakšano je sazivanje glavne skupštine dioničkog društva i smanjeni s time povezani troškovi, a zaštita od zlouporabe članskog prava na utvrđivanje ništavosti odluke skupštine proširena je i na društva s ograničenom odgovornošću.

Konačno, uklonjene su dosadašnje nedoumice vezano uz odredbe o kaznenoj odgovornosti uprave društva s ograničenom odgovornošću u slučaju da pravodobno ne pokrenu stečajni postupak, te je navedena kaznena odgovornost proširena i na osobe koje vode poslove javnog trgovačkog društva, komanditnog društva i gospodarskog interesnog udruženja.

10.11.2012. u 11:30

Ostale novosti

Novi zakonodavni okvir za ovrhu
20.10.2012. u 11:30